Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-07

Strona internetowa www.lomza.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2022-06-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative ( https://checkers.eiii.eu ), z którego wynika, że strona internetowa www.lomza.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Jarosław Wałkuski numer telefonu +48 477171507, e-mail: jaroslaw.walkuski@lomza.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Urszuli Brulińskiej, numer telefonu +48 477171118, e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno–komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Urszula Brulińska, numer telefonu +48 477171118, e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest aspirant Grzegorz Kosk, numer telefonu +48 477171500, e-mail: wag@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ze starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Łomży
ulica Wojska Polskiego 9
18–400 Łomża

Siedziba główna Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Łomży. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku, nad wejściem głównym. Przed komendą po jej lewej stronie znajduje się duży podświetlany nocą napis Policja. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą Wojska Polskiego. 

Wjazd do Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego. Po prawej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Po prawej stronie głównych schodów prowadzących do budynku znajduje się winda z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda umożliwia wjazd z chodnika do poziomu parteru. Po prawej stronie windy umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osob z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie oddzielającej recepcję od dyżurnych po lewej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. Po lewej stronie punktu recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem łomżyńskiej jednostki Policji.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie windy, po jej prawej stronie;

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio w punkcie recepcyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży
ulica Partyzantów 48b
18–400 Łomża

Wydział Prewencji znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b.

Wjazd do tego budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Partyzantów. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ten nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, za drzwiami w holu głównym na wprost od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży
ulica Partyzantów 48b
18–400 Łomża

Wydział Ruchu Drogowego znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b.

Wjazd do tego budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Partyzantów. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ten nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, za drzwiami w holu głównym na wprost od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy Komendy Miejskiej Policji w Łomży
ulica Partyzantów 48b
18–400 Łomża

Wydział Administracyjno-Gospodarczy znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b.

Wjazd do tego budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Partyzantów. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ten nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, za drzwiami w holu głównym na wprost od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Ogniwo w  Łomży
ulica Partyzantów 48b
18–400 Łomża

Ogniwo Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b.

Wjazd do tego budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Partyzantów. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ten nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, za drzwiami w holu głównym na wprost od wejścia głównego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Jedwabnem
ulica Piękna 8
18-420 Jedwabne

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, jest ona po zmierzchu oświetlona lampą znajdującą się nad wejściem do posterunku. Lampa ma wbudowany czujnik ruchu. Na drzwiach posterunku znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Jedwabnem z podanymi niżej numerami kontaktowymi. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na budynku nie ma dzwonka dla interesantów ani domofonu umożliwiającego połączenia z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się na końcu holu głównego na wprost wejścia do posterunku. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami posiadającymi zamknięcie na klucz. Mogą przez nie przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie
ulica Tadeusza Kościuszki 8
18-418 Nowogród

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy Nowej. Tablica informacyjna Posterunek Policji w Nowogrodzie umieszczona jest w centralnej części frontowej do budunku znajdującej się od ulicy Kościuszki. Po lewej stronie posterunku umieszczona jest tablica z numerem posesji i nazwą ulicy. Bezpośrednio przy posterunku znajduje się parking dla interesantów, po jego prawej stronie wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking możliwy jest od ulicy Tadeusza Kościuszki.

Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla interesantów oraz domofon umożliwiający połączenie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po prawej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych oraz kodów. Przez drzwi mogą przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Śniadowie
ulica Ostrołęcka 9
18-411 Śniadowo

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy ostrołęckiej. Nad wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Śniadowie, a po lewej stronie posterunku umieszczona jest tablica z numerem posesji i nazwą ulicy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed drzwiami wejściowymi nie ma dzwonka dla interesantów oraz nie ma domofonu umożliwiający połączenie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w pokoju głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu bocznym po prawej stronie. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci  poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Piątnicy
ulica Czarnocka 14
18-421 Piątnica

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy Czarnockiej. Po prawej stronie umieszczona jest też tablica informacyjna Posterunek Policji w Piątnicy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na budynku nie ma dzwonka dla interesantów ani domofonu umożliwiającego połączenia z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po prawej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą klucza.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Wiźnie
Plac Kapitana Władysława Raginisa 11
18-430 Wizna

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się w lewym górnym rogu na ścianie przedniej patrząc od Placu Kapitana Władysława Raginisa. Po jej lewej stronie znajduje się podświetlona tabliczna z numerem posesji. Po prawej stronie wejścia znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Wiźnie, a nad nią godło. Po lewej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Brak platformy przyschodowej.

Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon umożliwiający połączenie z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu za drzwiami wejściowymi. W budynku znajduje się jedna toaleta ogólna, która nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane kluczem. Przez drzwi mogą przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony