Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

starszy aspirant Agnieszka Dworakowska

numer telefonu 47 717 1280

(sala odpraw dzielnicowych: 47 717 1294)

Rewir Dzielnicowych

ulica Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz głośne zachowanie w rejonie bloków przy ulicy Słowackiego 6 a Słowackiego 6A (budynek Poczty Polskiej) w Łomży. zagrozenie szczególne nasilone jest w godzinach wieczornych i nocnych. Na skutek czego może dochodzić do demoralizacji nieletnich, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku, zkłócania ciszy nocnej oraz negatywnego odbioru społecznego. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, pisma z Poczty Polskiej, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców, jak też od pracowników Poczty.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mkieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnania wykroczeń, sporządzenia KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, obchody z administratorem bloku, sporzadzenie wystąpienia do zarządcy terenu o ewentualny monitoring, współne patrole z dzielnicowym z sasiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. Administracja Spółdzielni Jantar - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia oraz objęcie monitoringiem wskazanego miejsca.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

Zastęstwo

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niszcznie mienia w Parku Jana Pawła II przy ulicy Prusa. Kradzieże roślin, grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Przyczyną powyższego może być rozległość terenu oraz gęsta roślinność sprzyjające względnie anonimowemu popełnianiu w/w czynów. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami określonych bloków. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. Rafał Baczewski

 

 

 

tel. 47 717 1283 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, akty wandalizmu oraz zaśmiecanie w rejonie Skate Parku, pomiędzy ulicami Strzelniczą a Małachowskiego, Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców pobliskich bloków oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być, to że od ulicy Małachowskiego znajduje się ścianka wspinaczkowa oraz ławki sprzyjajace spotkaniom grup młodzieży oraz spożywaniu w tym miejscu alkoholu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców oraz własnego rozpoznania. 

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - marzec 2021

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody ze Strażnikami Miejskimi oraz dzielnicowymi przyległych rejonów, spotkania z mieszkańcami w punkcie przyjęć interesantów, wzmożona kontrola własna.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Spółdzielnia  Mieszkaniowa - wspólne obchody z przedstawicielami administracji osiedla i rozmowy na temat występującego problemu

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż. Rafał Baczewski

/zastępstwo/

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywanie alkoholu, zaśmiecanie na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży przy ulicy Niemcewicza 17. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popoołudniowo - wieczornych. przyczyną powyższego może być względna niedostępność terenu sprzyjająca popełnianym wykroczeniom. Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie rozmowy z dyrekcją SP 10 oraz zgłoszone na KMZB przez mieszkańców pobliskich bloków. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców jednocześnie powoduje demoralizację małoletnich. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporzadzanie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o występujacym zagrożeniu, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożone działania ze Strażą MIejską - współne obchody, obchód z pedagogiem szkoły, kontrola własna miejsca zagrożonego

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Dyrekcja SP 10 w Łomży - rozmowy na temat podejmowanych działań

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

/zastępstwo/

 

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych przy ulicy Sybiraków 22 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

nformacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży MIejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowa z zarządcą osiedla w sprawie ewentualnego monitoringu, umieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na stronie internetowej spółdzielni

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Administracja osiedla - wspólne obchody celem identyfikacji osób poopełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie klatek schodowych i pobliskiego boiska przy ulicy Porucznika Łagody 7 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, współne obchody z administratoerem osiedla, współne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja osiedla - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, która spożywa alkohol, zakłóca ład i porzadek publiczny oraz dokonuje aktów wandalizmu (całodobowo, głównie mieszkańcy osiedla) przy placu zabaw między blokami przy Księcia Janusza I13 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie mozliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych na ulicy Ks. Anny 9 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesuionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowgo, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchiodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzuni informacji o planie priorytetowym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

zastępstwo

asp. Agata Perek

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – od nr 2 do 20A (parzyste) oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie Parku Ludowego przy Alei Legionów w Łomży w godzinach wieczorowo - nocnych. Źródłem informacji o zagrożeniuj jest KMZB oraz informacje od mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - styczeń 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - wspólne patrole celem ujawnienia jak  największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożenia poprzez represjonowanie sprawców

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Agata Perek

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecanie w rejonnie nadrzecznym to jest na terenie bulwarów nad rzeką Narew na długości od ulicy Zjazd do ulicy Sikorskiego. Źródłem informacji sązaznaczone punkty na KMZB, zgłoszenia od mieszkańców i rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia jest fakt iż jest to teren rekreacyjny, jeden z nielicznych na terenie miasta, gdzie mieszkańcy przychodzą spacerować i odpoczywać nad wodą, często spożywając alkohol. NIedaleko znajduje sięszkoła ZSTiO, gdzie uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych gromadzą się na bulwarach, skutkiem czego dochodzi do zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłóceń ładu i porządku.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2020 - marzec 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna, obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z mieszkańcami, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 47 717 1133 

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśiecanie terenu: Park Miejski imienia Jakuba Wagi w Łomży usytuowany pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - Ogrodowa - Nowogrodzka - Glogera. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Problem spożywania alkoholu w parku istnieje od wielu lat, gęste zadrzewienie sprzyja wspomnianemu procederowi. Obecnie problem nasilił się. Park jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób małoletnich zachowujacych się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. skutkiem braku reakcji na zaistniałe zagrozenie na pewno będzie pogłębiająca się demoralizacja młodszej części społeczeństwa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

 sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

Kontrole wskazanego rejonu podczas codziennego obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, sporządzenie KZD, wspólne patrole z WPI, powiadomienie Straży Miejskiej, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

asp. szt. Radosław Kubacki

tel. 47 717 1133

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym tj: ławki przy bloku na ulicy Romana Dmowskiego nr 8 w Łomży oraz na przyległych terenach zielonych - park przy bloku Wojska Polskiego 29, które spożywają alkohol i zaśmiecają ten teren w ciągu dnia jak i w porach wieczorowo - nocnych, dodatkowo zakłócając ciszę nocną mieszkańcom pobliskich bloków. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów społecznych, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń nanoszonych na KMZB. Problem spożywania i gromadzenia się w tym rejonie osób istnieje od lat, zadrzewienie i liczne ławeczki sprzyjają wspomnianemu procederowi. Rejon tego małego "parku" jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób w tym również małoletnich szczególnie po ostatnim dosadzeniu nowych krzewów.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

listopad 2020 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu, rozmowa z mieszkańcami pobliskich bloków, współpraca ze Strażą Miejską, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, rozmowy z właścicielami i pracownikami pobliskich sklepów w sprawie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeżwym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

st. sierż. Kamil Skłodowski

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie, Łomża przy ulicy Polnej 40a - plac zabaw. Źródłem informacji są rozmowy z mieszkańcami pobliskiego osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być gromadzenie się młodzieży, podczas przerw międzylekcyjnych mieszczącej się nieopodal SP 5, na powyższym placu zabaw oraz gromadzenie się młodzieży w późniejszych godzinach wieczornych, która swoim zachowaniem dopuszcza się popełnianiu wykroczeń. skutkiem powstałego zagrożenia jest zaśmiecony teren placu zabaw. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską, wzmożona kontrola własna, spotkania z mikeszkańcamik i radą osiedla.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole i kontrola terenu.

2. Rady Osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie planu priorytetowego.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp. Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w obrębie bloków przy ulicy Wojska Polskiego 161 A-D w Łomży. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych bloków. Przyczyną zjawiska moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów. Wskazany problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porzadku przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólny obchód z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie plannu priorytetowego oraz promocja KMZB

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. szt. Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz spożywanie alkoholu w rejonnie sklepu znajdującego się w miejscowości Czaplice 35, do którego dochodzi od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15.00 do 23.00. Przyczyną tego może być, brak monitoringu w obrębie sklepu, co sprzyja grupowaniu się osób, a w konsekwencji prowadzi do zakłócania ciszy nicnej, zaśmiecania, spożywania alkoholu. Źródłem informacji o zagrożeniu są informacje od mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkańców

okres obowiązywania planu:

 sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

propagowanie działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporzadzenia kZD, spotkanie z Radą Sołecką, działania z sołtysem miejscowości Czaplice oraz z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, wzmożona kontrola własna

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecajacych oraz spożywajacych alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie placu zabaw przy Szkole Podstaawowej w miejscowości Podgórze przy ulicy Szkolnej 1. Źródłem informacji o zagrozeniu są mieszkańcy danej miejscowości, dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu, ustalenia własne, zgłoszenia na KMZB. Przyczyną może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy oraz informacja przekazana poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania z mieszkańcami

3. Rada Pedagogiczna SP w Podgórzu - informowanie o zagrożeniu.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ul. Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, Promienna,33 Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska (numery nieparzyste), Wąska, Wesoła, Zielona, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko ul. Długa, Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie altany znajdującej się przy Strzelnicy Forty w Piątnicy przy ulicy Stawiskowskiej 57. Źródłem informacji o powyższym problemie są mieszkańcy. realizacja zadania będzie następowała w godzinie 7.00 - 23.00 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

st. sierż. Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska (numery parzyste), Cmentarna, Jedwabieńska, Krótka, Szkolna i  Księdza Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Jeziorko ul. : Przemysłowa, ul. Sportowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Leszczynowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie boiska przy Szkole Podstawowej w Piątnicy przy ulicy Szkolnej oraz terenu przy rzece Narew obok boiska. Źródłem informacji o powyższym problemie są mieszkańcy oraz punkty naniesione na KMZB. Realizacja zadania będzie następowała w godzinach 7.00 - 23.00 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne   

mł. asp. Emilian Trzciński

/ zastępstwo /

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1013

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, w tym osób nieletnich, moralnie zagrożonych w rejonie SZkoły Podstawowej w Nadborach 1A, a także niszczenie mienia i zaśmiecanie przez w/w osoby we wskazanym miejscu w godzinach popołuidniowych i wieczornych. Przyczyną zagrozenia jest brak miejsca wydzielonego przez Gminę, gdzie mogłaby spotykać się młodzież. Zagrozenie zdoagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, rozmowy z mieszkańcami oraz zgłoszenia KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

sporzadzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów w tym z sołtysem, wspólne patrole z policjantami PP Jedwabne, spotkanie z uczniami i radą pedagogiczną SP w Nadborach,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Szkoła Podstawowa w nadborach - współne obchody z pedagogiem placówki

2. Mieszkańcy miejscowości Nadbory- spotkania i rozmowy w celu współpracy przy likwidacji zagrożenia

3. Sołtys miejscowości Nadbory - rozmowy i informowanie o zagrozeniach

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

mł. asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym przez osoby dorosłe skutkujące zaśmiecaniem przystanku autobusowego w miejscowości Wilamowo 36 oraz terenu zielonego w jego rejonie. Zagrożenie nasilone w godzinach 6.00 - 22.00. Przyczyną zagrożenia jest usytuowanie przystanku, osłonięty i mało widoczny. Zagrożenie zdiagniozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, wspólne patrole miejsca z policjantami PP Jedwabne, spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Przytułach, zamieszczenie informacji o zagrozeniu na stronie internetowej UG w Przytułach

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

Dzielnicowy Wizny

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie wiaty przystanku autobusowego znajdującej sięw miejscowości Męczki, gmina Wizna. Źródłem informacji o zagrozeniu są mieszkańcy danej miejscowosci oraz zgłoszenia na kMZB. Przyczyny to min. miejsce zaciszne, zadaszone co sprzyja w/w. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wsztstkim dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystajacych z danego obiektu jak i przechodniów.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - marzec 2021

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna, sporzadzenie KZD, spotkania z Radą Sołecką, wspólne działania z sołtysem miejscowości Męczki, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka, obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

/zastępstwo/

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecajacych oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie boiska szkolnego zlokalizowanego za szkołą podstawową w Wiźnie. Źródłem informacji o zagrożeniu są ustalenia własne, zgłoszenia mieszkańców danej miejscowości oraz zgłoszenie na KMZB. Przyczyny to min niedalekie sąsiedztwo sklepu, miejsce zaciszne, odosobnione co sprzyja w/w. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystających z danego obiektu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszammi PP Wizna, wzmożona kontrola własna, sorzadzenie KZD, spotkanie z Dyrekcją SP w Wiźnie

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - wspólny obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczajacych sięwykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - kontrola pobliskich sklepów w zakresie prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych

3. Dyrekcja oraz rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Wiźnie - informowanie, zwracanie uwagi dla młodzieży uczącej się w szkole odnośnie spożywania alkoholu i zagrożeń z tym związanych.

 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nie przestrzeganie przez kierujących pojazdami ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym, oraz nie stosowanie się do znaku B - 18 przez pojazdy ciężarowe poruszające sięulicą Kolejową i ulicą Stara Stacja w Śniadowie. Głównie są to pojazdy przewożące kruszywo oraz beton na budowę trasy S61, która przebiega w pobliżu miejscowości Śniadowo. Zagrożenie to występuje od godzin rannych to jest od 6.00 do późnego wieczora do 22.00, a czasami przez całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców wskazanej okolicy, oraz mają duży wpływ na dewastacje drogi nie przystosowanej do takiego typu ruchu. Zagrożenie było zgłaszane na KMZB, oraz potwierdzone w rozmowach z mieszkańcami Śniadowa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2020 - marzec 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia przez kierujących pojazdami ciężarowymi przejeżdżającymi przez miejscowość Śniadowo ujawnione w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów z mieszkańcami Śniadowa dotyczących realizacji planu działania priorytetowego, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wspólne działania z ITD w celu kontroli pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie zagrożonym, działania z WDR KMP Łomża,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Śniadowo - wystąpienie w sprawie realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Śniadowa.

2. ITD Oddział w Łomży - współne działania nastawione na konttrole pojazdów ciężarowych łamiących przepisy ruchu drogowego.

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

sierż. szt. Marek Żyłowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 - 22.00 w rejonie sklepu w miejscowości Drogoszewo przy ulicy Szkolnej oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska moze być niska swiadomość społeczeństwa w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Powyzszy problem wpływa na komfort życia mieszkańców, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występujacego zagrozenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - czerwiec 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkania z członkami Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, spotkanie z właścicielem sklepu dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Wystąpienie do UG o zamontowanie monitoringu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontrole punktów sprzedaży alkoholu
2. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie
3. Właścicielka sklepu - współpraca z pracownikami dot. ujawniania i zapobiegania łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Zbigniew Zięba

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1034
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Na terenie miejscowości Nowogród piesi mieszkańcy nagminnie nie stosują się do przepisów ruchu drogowego tj. nie korzystają z chodnika i przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych we wszystkie dni tygodnia przeważnie w godzinach 6.00 - 22.00, ponadto dzieci poruszają się rowerami i hulajnogami często nie przestrzegają zasad ruchu drogowego jeżdżąc po jezdni bez karty rowerowej. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego. Powyższy problem wpływa na komfort życia mioeszkańców m.in poprzez zdarzenia drogowe z osobami pieszymi i rowerzystami, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje wyeliminiowania występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców Nowogrodu oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

wrzesień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Nowogród, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z dziećmi w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie, wspólne obchody z pedagogiem SP w Nowogrodzie, współpraca z funkcjonariuszami WRD KMP

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Współpraca z dyrektorem i kadrą pedagogiczną SP w Nowogrodzie w sprawie realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa

2. Współpraca z Urzędem Gminy Nowogród - zakup odblasków

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

mł. asp. Sławomir Dmoch

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1033
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika ze wskazanych na KMZB zagrożeń oraz informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Zbójna, obecnie dużym problemem na terenie gminy Zbójna, wymagającym długotrwałego działania jest nie przestrzeganie przez kierujących pojazdami ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym miejscowości Laski. Zagrożenie to występuje przez całą dobę. Dodatkowo kierujący pojazdami ciężarowymi w szczególności przewożący drzewo, nie stosują się do znaków B - 18, poruszając się na odcinnku drogi prowadzącej przez miejscowość Laski, od drogi nr 645, w kierunku miejscowości Gąski. Zagrożenie to również występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców miejscowości typowo rolnej, jak też mają duży wpływ na dewastację drogi, nie przystosowanej do tego typu ruchu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana poprzez KMZB, jak też mieszkańców i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2020 - luty 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełnione wykroczenia przez kierujących pojazdami ciężarowymi, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Laski dotyczących realizacji planu działania priorytetowego, wspólne obchody na terenie miejscowości Laski z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z ITD, współpraca z WRD KMP Łomża, wspólne obchode ze strażą leśną, zamieszczenie informacji o działaniach w lokalnych mediach

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Zbójna - realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Laski

2. Inspekcja Transportu Drogowego - współne działania

3. Straż Leśna Nadleśnictwa Nowogród - współne patrole