Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

aspirant sztabowy Karol Kołodziejczyk

numer telefonu 477171280

(sala odpraw dzielnicowych: 477171294)

Rewir Dzielnicowych

ulica Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

aspirant sztabowy Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie, akty wandalizmu, gromadzenie się nieletnich oraz głośne zachowanie do którego dochodzi       w Łomży, ul. Słowackiego 11 od strony śmietnika w godz. 6:00-1:00. Na skutek powyższego może dochodzić do demoralizacji małoletnich, zakłócania ciszy nocnej oraz negatywnego odbioru społecznego. Przyczyną w/w czynów jest niska świadomość obowiązujących przepisów prawnych oraz fakt iż miejsce to usytuowane jest obok sklepu gdzie sprzedawany jest alkohol. Sprzyja to spotkaniom grup osób, oraz spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów    z mieszkańcami, własnego rozpoznania oraz naniesienia na KMZB. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym miejscu co poprawi komfort ich życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mkieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnania wykroczeń, sporządzenia Karty Zadania Doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej, sporzadzenie wystąpienia do zarządcy terenu o ewentualny monitoring.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. Administracja Łomzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - objęcie monitoringiem wskazanego miejsca.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

sierżant sztabowy Patrycja Łomotowska

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu, a także występujące akty wandalizmu całodobowo w rejonie budynku Łomża, ul. Staffa 24. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in.  zakłócanie porządku publicznego. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu   przez cały okres trwania działania; sporządzenie Karty Zadania Doraźnego dotyczącego zdiagnozowanego zagrożenia i w razie potrzeby jego powtarzanie; informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa w trakcie trwania planu priorytetowego; powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjecie wspólnych patroli); powiadomienie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym; przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1.Straż Miejska  - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń.

2. Administracja ŁSM  - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży

starszy sierżant Amanda Rakowska

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie boiska pomiędzy ulicą Konstytucji 3-go Maja 2A, a ulicą Konstytucji 3-go Maja 3. Zagrożenie nasilone w okresie letnim w godzinach popołudniowo-wieczornych to jest w godzinach 16:00 – 00:00. Źródłem informacji o zagrożeniu są zgłoszenia mieszkańców pobliskich bloków, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być, to że miejsce jest ustronne, sprzyjające spotkaniom grup młodzieży i spożywaniu w tym miejscu alkoholu, czego skutkiem jest zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w tym miejscu. Mieszkańcy osiedla oczekują w jak największym stopniu wyeliminowania powyższego problemu, co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania. 

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2024 - grudzień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Kart Zadania Doraźnego i jego systematyczne powtarzanie, celem wyeliminowania zjawiska, skierowanie wystąpień do Straży Miejskiej oraz wspólne obchody, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń we wskazanym miejscu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, aktywizacja lokalnych wspólnot oraz rady osiedla na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Straż Miejska – częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych celem wyeliminowania istniejących zagrożeń, wspólne obchody;

2) Wspólnota Mieszkaniowa – rozmowy na temat występującego problemu, propagowanie planu priorytetowego

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

starszy sierżant Damian Serafiński

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów osobowych w szczycie bloku przy ulicy Śniadeckiego 5, od strony pasażu handlowego w strefie zamieszkania. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy) oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2024 - październik 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, powiadomienie o zaistniałym zagrożeniu Straży Miejskiej w Łomży, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszeń prawa, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, powiadomienie Łomżyńskiej Spółdzielni mIeszkaniowej o zaistniałym problemie oraz umieszczenie informacji o zadaniu priorytetowym na stronie tejże spółdzielni.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  1. Straż Miejska – częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących się przyczynić do wyeliminowania istniejących zagrożeń.
  2. Administracja Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia
 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

aspirant Katarzyna Szabłowska

 

tel. 47 717 1113

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

W rejonie bloku numer 22a przy ulicy Sybiraków w Łomży, zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją. Wskazane zagrożenie występuje w godzinach popołudniowych w sezonie wiosenno - jesiennym. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych ustaleń, sygnałów wpływających od mieszkańców bloku numer 22a, przy ulicy Sybiraków oraz odnotowanych interwencji. Przyczyną zdiagnozowanego zagrożenia może być między innymi duża ilość młodzieży z pobliskich bloków, która grupuje się w obrębie placu zabaw i która to poprzez swoje zachowanie może popełniać wykroczenia lub inne czyny zabronione. Przyczyną może być niski poziom wiedzy społeczności lokalnej dotyczacy przepisów prawa. Oczekiwania społecznosci lokalnej - zminimalizowanie popełniania wykroczeń zwiazanych z grupowaniem się młodzieży pod wskazanym blokiem, co w sposób znaczący wpłynie na bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie zagrożonym.

źródło informacji o zagrożeniu:

informacja na temat występującego zagrożenia została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

maj 2024 - listopad 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego i systematyczne sporządzanie, powiadomienie Straży Miejskiej w Łomży oraz wspólne obchody, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z pracownikami spółdzielni celem identyfikacji osób naruszających obowiązujące normy prawne, działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami WPI ukierunkowanych na ujawnienie i represjonowanie wykroczeń we wskazanym miejscu, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska -  wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowanie sprawców wykroczeń.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”- wspólne obchody

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży

aspirant sztabowy Sławomir Mikucki

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  ( w godz. 05-22 )przy ul. Por. Łagody 10 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in.  zakłócanie porządku publicznego. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

1) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu   przez cały okres trwania działania

2) informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa w trakcie trwania planu priorytetowego

3) powiadomienie do końca stycznia 2024r Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjecie wspólnych patroli)

4) w miesiącu lutym 2024 wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu

5) przeprowadzenie w lutym 2024 rozmowy z administratorem osiedla SM Perspektywa o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym

6) przeprowadzenie w miesiącu czerwcu 2024 rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Straż Miejska  - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń.

2) administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia.

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

starszy sierżant Karol Lisek

 

 

 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  ( w godz. 05-22 ) przy ul. Ks. Janusza 2 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in.  zakłócanie porządku publicznego. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

1) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu   przez cały okres trwania działania

2) informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa w trakcie trwania planu priorytetowego

3) powiadomienie do końca stycznia 2024r Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjecie wspólnych patroli)

4) w miesiącu lutym 2024 wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu

5) przeprowadzenie w lutym 2024 rozmowy z administratorem osiedla SM Perspektywa o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym

6) przeprowadzenie w miesiącu czerwcu 2024 rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Straż Miejska  - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń.

2) administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia.

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

aspirant sztabowy Adam Kibiłko

 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu ( w godz. 12-23) przy ul. Mazowieckiej 6 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in.  zakłócanie porządku publicznego. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

1) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu przez cały okres trwania działania

2) w miesiącu styczniu 2023 sporządzenie KZD dot. zdiagnozowanego zagrożenia i w razie potrzeby jego powtarzanie

3) informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa w trakcie trwania planu priorytetowego

4) powiadomienie do końca stycznia 2024r Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjecie wspólnych patroli)

5) w miesiącu lutym 2024 wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu

6) przeprowadzenie w lutym 2024 rozmowy z administratorem osiedla SM Perspektywa o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym

7) przeprowadzenie w miesiącu czerwcu 2024 rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1) Straż Miejska  - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń.

2) administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia.

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

starszy aspirant Marcin Białasiewicz

 

 

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – nr 20, 20A (oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa (nieparzyste) od 1 do 35, ul. Polowa (parzyste) od 6 do 14, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

Naruszenie przepisów ruchu drogowego to jest znaku D-3 droga jednokierunkowa w Łomży na ulicy Kierzkowej. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożeń zgłoszonych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego. Mieszkańcy osiedla oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrożenia poprawi komfort ich życia. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

sierżant sztabowy Rafał Ramotowski

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zjazd (numery parzyste);

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu (całodobowo) przy ulicy Kapucyńskiej Muszli Koncertowej, a także zaśmiecanie miejsca publicznego, akty wandalizmu i zakłócanie ładu oraz porządku publicznego. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy).

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego dot. zdiagnozowanego zagrożenia i w razie potrzeby jego powtarzanie, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjęcie wspólnych obchodów), rozmowy z administratorem osiedla o możliwości umieszenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym oraz rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie dodatkowej kamery monitoringu, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu przez cały okres trwania działania, informowanie mieszkańców podczas obchodu o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa, rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji, czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska – częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących się przyczynić do wyeliminowania istniejących zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

pełniący obowiązki

starszy sierżant Piotr Pieńkowski

 

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska, ul. Polowa 26

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zagrożonych demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz spożywanie alkoholu na terenie Parku Miejskiego im. Jakuba Wagi w Łomży ul. Glogera- całodobowo. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Problem spożywania alkoholu w Parku istnieje od wielu lat, gęste zadrzewienie sprzyja wspomnianemu procederowi. Park jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życiowy.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania i z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego dot. zdiagnozowanego zagrożenia i jego systematyczne powtarzanie, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu przez cały okres trwania działania, powiadomienie Straży Miejskiej w Łomży, informowanie mieszkańców osiedli w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszenia obowiązujących norm prawnych, podjęcie  wspólnych obchodów z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z mieszkańcami osiedla, wspólne obchód z administratorem parku przy ul. Glogera w Łomży, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu, rozpoznanie wśród mieszkańców pobliskich domów celem weryfikacji czy zagrożenie nadal występuje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży – kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się nie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

pełniący obowiazki

starszy aspirant Marcin Białasiewicz

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w Łomży na ulicy Dmowskiego w Parku. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców i własnego rozpoznania. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązywania przepisów porządkowych. Mieszkańcy osiedla oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrozenia poprawi komfort ich życia. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2024 - listopad 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia w trakcie obchodu przez cały czas trwania planu priorytetowego, w trakcie obchodu informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, współpraca ze Strażą Miejską, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Straż Miejska w Łomży – kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się nie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

sierżant sztabowy Kamil Skłodowski

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie mini bulwarów przy ul. Sosnowej oraz mostu nad rzeką Łomżyczka na ul. Browarnej. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach pomiędzy 16:00 a 2:00, każdego dnia tygodnia. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców okolicznych domów. Zagrożenie jest również potęgowane przez młodzież, która w opisanych miejscach może dopuszczać się czynów o charakterze demoralizującym jak palenie e-papierosów i zakłócanie porządku publicznego poprzez głośne hałasowanie. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów lub lekceważące podejście do ich egzekwowania. Skutkuje to zwiększeniem zachowań patologicznych na tym terenie, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje wyeliminowania w znacznym zakresie powyższego problemu co zwiększy poziom bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - czerwiec 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego oraz systematyczne powtarzanie KZD w następnych miesiącach; propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, kontakt z radą osiedla nr 1; działania ze Strażą Miejską w Łomży; wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, współpraca z radą osiedla nr 1; spotkanie z mieszkańcami okolicznych domów, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska – wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożenia poprzez represjonowanie sprawców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży  

aspirant Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porzadku publicznego, spożywanie alkoholu na terenie obszaru dworca PKS, w tym poczekalni dla podróżujących, w Łomży przy Alei Legionów 50. Do powyższych zjawisk dochodzi całodobowo. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń nanoszonych na Krajowej Mapie Zagrozeń Bezpieczeństwa oraz własnej obserwacji. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujacych przepisów. Wskazany problem wpływa na komfort osób korzystajacych z wskazanej przestrzeni między innymi poprzez zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku przez osoby gromadzące się w tym miejscu. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi należy podjąć działania zmierzajace do poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, propagowanie zadania priorytetowego, wspólny obchód z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Administracja dworca - wspólny obchód i omówienie planu współpracy

2. Straż Miejska - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilosci wykroczeń, eliminowanie zagrożenia poprzez represjonowanie sprawców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

aspirant Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Grupowanie się osób nieletnich w rejonie  świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce zagrożonych demoralizacją, zaśmiecających oraz niszczących mienie. Mieszkańcy oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrożenia poprawi komfort ich życia oraz uchroni obiekt świetlicy przed dewastacją i aktami wandalizmu. Natomiast okoliczni mieszkańcy oczekują poprawy stanu bezpieczeństwa. Przyczyną w/w zagrożenia jest niska świadomość społeczeństwa p/k znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od pracowników szkoły

okres obowiązywania planu:

grudzień 2024 - czerwiec 2024

zaplanowane działania:

Reagowanie na popełniane wykroczenia w trakcie obchodu  przez cały czas trwania planu priorytetowego,

  1. W trakcie obchodu informowanie mieszkańców oraz zastaną młodzież na terenie obiektu w  m.  Boguszyce o konsekwencjach  prawnych  naruszania przepisów prawa przez cały okres obowiązywania planu priorytetowego,
  2.  Skierowanie wystąpienia (luty 2024) do  Urzędu Gminy Łomża pod kątem zainstalowania monitoringu  na terenie świetlicy  wiejskiej celem podjęcia stosownych   kroków w  ramach własnych  kompetencji,         
  3. Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego (styczeń 2024r.) i jej cykliczne powtarzanie,
  4. Promowanie w ramach spotkań KMZB min. raz w miesiącu w trakcie realizacji planu,
  5. Wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu (min. raz w miesiącu),
  6. Weryfikacja wśród mieszkańców w maju 2024r.  czy zagrożenie nadal występuje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Sołtys m. Boguszyce –  częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się  do wyeliminowania istniejącego zagrożenia,

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierżant sztabowy Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających i spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce na boisku sportowym, w altance blaszanej w miejscowości Modzele Skudosze w godzinach od 9.00 do 24.00. Przyczyną jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz niechęć niektórych mieszkańców do dostosowania siędo obowiązujących przepisów. Lokalna społeczność oczekuje poprawy komfortu bezpieczeństwa, represjonowania osób naruszających obowiazujące normy prawne oraz wyeliminowanie wskazanego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości, informacja od sołtysa i ustalenia własne.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2024 - grudzień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego i jego systematyczne powtarzanie, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji z planem priorytetowym, spotkanie z Radą Sołecką, działania z Sołtysem miejscowości Modzele Skudosze, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych domów, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka – wspólne obchody z Sołtysem miejscowości Modzele Skudosze.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

sierżant sztabowy Zbigniew Puchała

 

 

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ulice: Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, 33-go Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska – numery nieparzyste, Wąska, Wesoła, Zielona;

Budy Mikołajka, Budy Czarnockie, Czarnocin, Nowy Cydzyn, Stary Cydzyn, Dobrzyjałowo, Drożęcin Lubiejewo, Drożęcin Stary, Górki Szewkowo, Górki Sypniewo, Jeziorko(ul. Długa numery parzyste; Makowa, Lawendowa, Sportowa, Różana, Jaśminowa, Przemysłowa, Leszczynowa, Brzozowa, Leśna, Akacjowa, Sosnowa, Grzbowa, Nowa,), Kisielnica, Kobylin, Murawy, Marianowo, Nagórki, Pęza, Rządkowo.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Wypalanie traw na terenie Fortu nr III położonego w Piątnicy oraz spożywania alkoholu, zaśmiecania na jego terenie. Źródłem informacji o powyższym problemie jest KMZB oraz informacje uzyskane przez obecnego dzielnicowego rejonu nr XVII w rozmowach z mieszkańcami oraz turystami.  

Część mieszkańców oraz turystów zwiedzających Fort nr III w Piątnicy  nie przestrzega  zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. W  następstwie spożywania alkoholu  dochodzi również do zaśmiecania w/w terenu. Ponadto w okresie wiosennym oraz jesiennym dochodzi również do wypalania traw na terenie Fortu nr III.  Realizacja zadania będzie następowała w godz. 7:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli. W rozmowach z mieszkańcami oraz turystami ustalono, że nielegalne wypalanie traw stanowi zagrożenie dla osób i zwierząt poruszających się po terenie Fortu nr 3. Natomiast spożywania alkoholu i zaśmiecanie  jest negatywnie odbierane przez osoby tam przebywające w zw. z czym prosili o ograniczenie w/w procederu. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych przez mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2024 - październik 2024

zaplanowane działania:

obchód podległego rejonu służbowego, reagowanie na popełniane wykroczenia w wyżej wymienionym rejonie, ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie w trakcie trwania zadania priorytetowego, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Dla osiągnięcia zakładanego celu nie jest konieczna współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

sierżant sztabowy Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ulice: Cmentarna, Jedwabieńska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Stawiskowska (numery parzyste), Szkolna;

Choszczewo, Drozdowo, Elżbiecin, Guty, Jeziorko – (ul Długa - numery parzyste, Chabrowa, Rumiankowa, Topolowa, Wierzbowa,) Kalinowo, Kałęczyn, Kownaty, Kosaki, Krzewo, Nowe Krzewo, Niewodowo, Olszyny Kolonia, Olszyny, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Wypalanie traw, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu Fortu I w Piątnicy przy ul. Jedwabieńskiej. Źródłem są informacje posiadane przez dzielnicowego rejonu nr XVIII. Popełnianie powyższych wykroczeń niesie za sobą zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie Fortu, demoralizację osób małoletnich oraz zagrożenie pożarowe dla sąsiednich zabudowań. Systematyczna realizacja powyższego działania znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa osób odwiedzających teren zabytku, w tym turystów z poza gminy Piątnica oraz lokalnego społeczeństwa.

Realizacja zadania będzie następowała w godz. 6:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2024 - październik 2024

zaplanowane działania:

w ramach obchodu kontrola wskazanego miejsca, reagowanie na łamanie obowiązujących przepisów prawa, ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie w trakcie trwania zadania priorytetowego, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Dla osiągnięcia zakładanego celu nie jest konieczna współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne

starszy sierżant Kamil Bochiński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1013

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie parku na ulicy Plac Jana Pawła II w Jedwabnem oraz ulic przyległych do parku. Przyczyna to między innymi miejsce zaciszne. Skutkiem dopuszczenia się wskazanych czynów jest przede wszystkim zaśmiecanie miejsca publicznego i demoralizacja osób korzystających z danego obszaru, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych przez mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

okres obowiązywania planu:

marzec 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Kart Zadania Doraźnego, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, organizowanie spotkań z pedagogami oraz uczniami Zespołu Szkół Samorzadowych w Jedwabnem, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miasta i Gminy Jedwabne - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu

2. Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem - spotkanie z gronem podagogicznym oraz uczniami na temat nadużywania alkoholu i środków odurzających przez młodzież

3. Właściciele sklepów w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jedwabnem

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

starszy sierżant  Grzegorz Tyszka

 

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców m. Nowa Kubra, Stara Kubra, Chrzanowo, Kubra Przybudówka oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie w/w wsi wymagającym długotrwałego działania jest min. niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów, poprzez ich nieodpowiednie zabezpieczenie. Problemem występującym w w/w miejscowościach są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w/w wsi, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych. Powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych. Oczekiwaniami społeczeństwa jest zmniejszenie ilości psów biegających luzem bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2024 - lipiec 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego i jej systematyczne powtarzanie, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez właścicieli zwierząt (psów), przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami w/w miejscowości dotyczących realizacji planu działania priorytetowego jak też rozpytywanie mieszkańców na okoliczność efektywności podjętych działań poprawy bezpieczeństwa, wspólne obchody na w/w miejscowości z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu przez cały okres realizacji planu przynajmniej raz w miesiącu celem wzmożenia działań i osiągnięcia zamierzonego celu, współpraca z Urzędem Gminy w Przytułach w sprawie odłowu bezpańskich psów na wskazanym terenie jak też przekazywanie mieszkańcom informacji o obowiązujących przepisach w sprawie zachowywania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz o zapewnieniu właściwych warunków hodowanym zwierzęciem (psom), współpraca z gabinetem weterynaryjnym, aktualnie posiadającym umowę z UM Jedwabne, w zakresie propagowania ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa, współpraca z radnymi i sołtysami wskazanych wsi poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami jak też w formie przekazywania ulotek w sprawie przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń oraz z Ustaw o Ochronie Zwierząt i Ustawy o Ochronie Zdrowia Zwierząt oraz Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obwieszczenia dotyczącego trwania planu działania priorytetowego

2. Gabinety Weterynaryjne, popularyzacja działań dot. sterylizacji zwierząt mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich

3. Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dot. zagrożeń związanych z luzem biegającymi psami

4. Działanie na rzecz adopcji bezpańskich psów z Urzędem Gminy w Przytułach i współpracującymi z nim organizacjami pozarządowymi

 

Dzielnicowy Wizny

pełniacy obowiazki

starszy sierżant Kamil Bochiński

 

 

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie altany rekreacyjnej znajdującej się  w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna w sąsiedztwie remizy OSP.  Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyny to m.in. niedalekie sąsiedztwo sklepu, miejsce zaciszne, zadaszone co sprzyja w/w. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystających z danego obiektu jak i przechodniów. Oczekiwaniem społeczeństwa jest wzmożona kontrola wskazanego miejsca przez Policję z ograniczeniem zjawisk nieakceptowanych społecznie.

Działanie w godz. CAŁODOBOWO

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

marzec 2024 - wrzesień 2024

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Posterunku Policji Wizna, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z Radą Sołecką, działania z Sołtysem miejscowości Stare Bożejewo, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych domów, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1)Urząd Gminy w Wiźnie – zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Gminy w Wiźnie.

2)Rada Sołecka, obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3)Strażacy miejscowej OSP przez propagowanie właściwych zachowań społecznych przez informowanie mieszkańców i zgłaszanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości.

4)Kontrola pobliskiego sklepu w zakresie prowadzonej sprzedaży alkoholu i przestrzegania zakazów.

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

aspirant Karolina Narolewska

 

 

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie boiska za Szkołą Podstawową w Wiźnie. Zagrożenie nasilone w godz. 16:00 - 00:00. Przyczyną zagrożenia jest topografia terenu – miejsce oddalone od zabudowań, zaciszne co sprzyja w/w. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim zakłócenia ładu i porządku publicznego, dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz demoralizacja osób korzystających z danego obiektu. Oczekiwaniem społeczeństwa jest wzmożona kontrola wskazanego miejsca przez Policję z ograniczeniem zjawisk nieakceptowanych społecznie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

marzec 2024 - wrzesień 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Kart Zadania Doraźnego, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Wiźnie odnośnie zagrożenia, zamieszczenie informacji o zagrożeniu na stronie Urzędu Gminy w Wiźnie, spotkania z mieszkańcami Wizny celem zapoznania z powyższym problemem, wspólne patrole miejsca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Posterunku Policji w Wiźnie, zorganizowanie spotkania w Szkole Podstawowej w Wiźnie, propagowanie zadania podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, dalsza wzmożona kontrola miejsca w związku z okresem wakacyjnym, reagowanie na popełnianie wykroczeń, spotkanie z mieszkańcami okolicznych domów, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  1. Urząd Gminy w Wiźnie – zamieszenie informacji na stronie UG w Wiźnie
  2. Spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej w Wiźnie odnośnie przestrzegania ustawowych zakazów spożywania alkoholu w obrębie szkoły jak również jego zaśmiecania.
 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo   

starszy sierżant Adrian Gajko

 

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 10:00 do północy w rejonie terenów rekreacyjnych, to jest: altana, rejon stawu, tereny zielone w miejscowości Szczepankowo, spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym, dopuszczanie się wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zaśmiecania oraz demoralizacji. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców Gminy Śniadowo oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązywania przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców w zakresie obowiązywania przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2024 - wrzesień 2024

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, przeprowadzanie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami, spotkania z lokalną społecznością, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami w celu uświadomienia powagi problemu, sporządzenie karty zadania doraźnego, spotkanie z członkami gminnej komisji do spraw rozwiazywania problemów alkoholowych, rozmowy z przedstawicielami Urzędu Gminy w Śniadowie dotyczące współpracy w powyższym zakresie oraz możliwości objęcia danego miejsca monitoringiem wizyjnym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Wójt Gminy Śniadowo – współpraca w zakresie poprawy infrastruktury wpływającej na ogólne bezpieczeństwo przebywających tam osób oraz działania prewencyjne

2) Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Śniadowie – współpraca w zakresie poprawy świadomości problemu alkoholowego

3) Mieszkańcy miejscowości Szczepankowo - współpraca w zakresie poprawy warunków oraz ograniczenia zachowań niezgodnych z prawem na terennie objętym planem priorytetowym

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

aspirant sztabowy Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy, które stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt gospodarskich, a także brak nadzoru nad psami posiadającymi właściciela. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa potwierdzonych własnym rozpoznaniem. Zagrożenie występuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia w obrębie i na terenie wszystkich miejscowości Gminy Miastkowo. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania tego problemu aby żyło im się bezpieczniej i aby nie odczuwali strachu grożącego im ze strony bezpańskich agresywnych psów.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2024 - wrzesień 2024

zaplanowane działania:

sporzadzenia karty zadania doraźnego, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów z mieszkańcami, spotkania z sołtysami wsi i radnymi sołeckimi z terenu Gminy Miastkowo, rozmowa z Wójtem Gminy Śniadowo oraz z gminnym pracownikiem odpowiedzialnym za zlecanie odławiania bezpańskich psów

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Referat rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Miastkowo - działania kontrolne w terennie, potwierdzajace zgłoszenia o wałęsajacych się psach i zlecanie odłowień

2) Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie, zlecanie odłowień bezdomnych psów zgodnie z warunkami podpisanej przez gminę umowy

3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miastkowie oraz Szkoła Podstawowa w Rydzewie - profilaktyka wśród młodzieży w ramach akcji informacyjnej o bezpiecznym zachowaniu w kontaktach ze zwierzętami

4) Rady sołeckie z miejscowości na terenie Gminy Miastkowo - edukacja mieszkańców na temat szkodliwości zagrozenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

starszy sierżant Łukasz Kamiński

 

 

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1034
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

W rejonie nr 25 obejmującym swoim działaniem gminę Nowogród, pow. łomżyński jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Nowogród, własnych ustaleń oraz zgłoszeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie gminy Nowogród, wymagającym długotrwałego działania są zagrożenia, które w głównej mierze skupiają się na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. Zagrożenia dotyczą głównie pieszych oraz rowerzystów. Osoby te nie korzystają z obowiązkowych elementów odblaskowych zwłaszcza poza terenem zabudowanym i po zmroku. Kolejnym problemem ściśle związanym z w/w zagadnieniem jest poruszaniem się osób niewłaściwą stroną drogi w miejscowościach gdzie brak jest chodników dla ruchu pieszego i rowerowego a drogi są nieoświetlone.

Zagrożenie to występuje przez całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogród: pieszych, rowerzystów jak również i kierujących, którzy napotykają takie osoby idące nieprawidłowo wzdłuż miejscowych dróg. Powodem takiego zachowania może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych, która w przyszłości skutkować może zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców Nowogrodu oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez pieszych i rowerzystów w okresie realizacji planu, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami gminy Nowogród dotyczących realizacji planu działania priorytetowego jak też rozpytywanie mieszkańców na okoliczność efektywności podjętych działań poprawy bezpieczeństwa, nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta w Nowogrodzie w sprawie przekazywania informacji o zadaniu priorytetowym i obowiązujących przepisach na stronie internetowej urzędu, spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w zakresie obowiązujących norm prawnych i bezpieczeństwa na drodze, spotkania z radnymi i mieszkańcami Nowogrodu oraz przekazywanie ulotek z informacją dot. przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Urząd Miejski w Nowogrodzie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu dotyczącego trwania planu działania priorytetowego

2) Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie pedagodzy i wychowawcy - spotkania profilaktyczne z uczniami

3) Radni Gminy i Miasta Nowogród - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dot. zagrożeń związanych z osobami nie stosującymi się do przepisów Ruchu Drogowego

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

sierżant sztabowy Marcin Lipiński

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1033
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każdy wtorek w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika ze wskazanych na KMZB, zagrożeń oraz informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Zbójna, obecnie dużym problemem na terenie gminy Zbójna, wymagającym długotrwałego działania jest nieprzestrzeganie przez kierujących pojazdami ograniczeń prędkości na terenie zabudowanym miejscowości Laski. Zagrożenie to występuję przez całą dobę. Dodatkowo kierujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaków B-18, poruszając się na odcinku drogi (1906B) prowadzącej przez miejscowość Laski, od drogi 645, w kierunku miejsocowści Gąski. Zagrożenie występuję również całą dobę.

Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożeni życia i zdrowia mieszkańców miejscoowści typowo rolnej, jak też mają duży wpływ na dewastację drogi, nie przystosowanej do tego typu ruchu i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wskazane jest wyeliminowanie lub zmniejszenie tego zjawiska.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak też mieszkańców i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

luty 2024 - sierpień 2024

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez kierujących pojazdami ciężarowymi przejeżdżających przez miejscowość Laski, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami miejscowości Laski dotyczących realizacji plany działania priorytetowego jak też rozpytywanie mieszkańców na okoliczności efektywności podjętych działań na poprawę bezpieczeństwa, współpraca z Inspektorami Transportu Drogowego oddział w Łomży w ramach przeprowadzenia wspólnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez kontrolę pojazdów ciężarowych poruszających się po trasie przejazdu przez miejscowości Laski-Gąski-Laski, zamieszczenie informacji dotyczących realizowanego Planu Działania Priorytetowego na strona internetowej Urzędu Gminy Zbójna, wspólne obchody z Strażą Leśna celem eliminowania zagrożeń mających bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo ruchu pojazdów

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Wystąpienie do UG Zbójna w sprawie realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Laski.

2. Wystąpienie do ITD. Celem podjęcia wspólnych działań na terenie gminy Zbójna w rejonie miejscowości Laski celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Współpraca z Strażą Leśną Nadleśnictwa Nowogród w zakresie porządku na drogach prowadzonych przez tereny leśne w związku z transportem drewna pojazdami ciężarowymi pod kątem legalności pochodzenia ładunku.

 

 

 

Powrót na górę strony