Zespół do spraw etyki

Zespół do spraw etyki

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. ETYKI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY:

Doradca ds. etyki

starszy aspirant Karolina Wojciekian - oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, koordyrator do spraw Ochrony Praw Człowieka w KMP w Łomży

Członkowie Zespołu ds.etyki:

Urszula Brulińska - starszy inspektor Zespołu Komunikacji Społecznej, członek Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka w KMP w Łomży

asp. szt. Adam Kamiński - asystent Zespołu Dyscyplinarnego, Skarg i Wniosków Wydziału Prezydialnego, Kadr i Szkolenia

telefon: 47 717 11 18
e-mail : oficer.prasowy.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCY DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łomży poprzez:

  • udzielanie konsultacji w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem  zadań służbowych,
  • działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
  • prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej. Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad etyki zawodowej policjanta, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Doradca działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w dogodnym terminie po wcześniejszym kontakcie z członkami Zespołu ds. etyki.

Powrót na górę strony