Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Łomży i Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Komendant Miejski Policji w Łomży jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu łomżyńskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Miejski Policji w Łomży podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Miejskiego Policji w Łomży powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Miejski Policji w Łomży jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego.

Komendant Miejski Policji w Łomży składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Prezydentowi Miasta Łomży i Staroście Powiatu łomżyńskiego.

Komendant Miejski Policji w Łomży wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komisariatów i wydziałów na terenie swojego działania.

Komenda Miejska Policji w Łomży to jednostka nadrzędna wobec wszystkich posterunków i wydziałów podległych Komendantowi Miejskiemu Policji w Łomży.

 

Komenda Miejska Policji w Łomży między innymi:

  • realizuje zadania, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta i powiatu łomżyńskiego;
  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • współpracuje z jednostkami Policjiai z terenu innych miast i powiatów.

W Komendzie Miejskiej  Policji w Łomży  prowadzona jest strona KMP Łomża,
a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Łomży.

 

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Łomży znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Łomży.

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film miejski_2.mp4

Pobierz plik miejski_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony