PORZĄDEK OBRAD - NSZZP - KMP Łomża

PORZĄDEK OBRAD

Data publikacji 26.09.2008

1. Otwarcie zebrania;

2. Uchwalenie regulaminu działania Walnego Zebrania;

3. Wybór Prezydium;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór komisji mandatowej, uchwał i wniosków;

6. Stwierdzenie kworum;

7. Przyjęcie porządku obrad;

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Terenowego NSZZP;

9. Sprawozdanie z działalności Terenowej Komisji Rewizyjnej NSZZP;

10. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności ZT i TKR - udzielenie absolutorium;

11. Wystąpienia zaproszonych gości;

12. Wybór przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP;

13. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących ZT;

14. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego TKR;

15. Ustalenie liczby i wybór członków TKR;

16. Wybór delegatów na Wojewódzką Konferencję Delagatów;

17. Dyskusja w trakcie przerw między głosowaniami - omówienie uchwały nr 17/08 ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Łomży;

18. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas zebrania i podjęcie stosownych uchwał;

19. Zamknięcie obrad.