Prawa członka związku - NSZZP - KMP Łomża

Prawa członka związku

Data publikacji 21.07.2008

1. wybierać i być wybieranym do organów Związku,

2. korzystać z pomocy Związku w obronie swych praw,

3. korzystać z pomocy socjalnej i mienia będącego w dyspozycji Związku,

4. w uzasadnionych przypadkach może otrzymać od Związku pomoc finansową,

5. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku wszystkich szczebli za pośrednictwem właściwych organów Związku,

6. brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmyją uchwały dotyczące jego osoby, przy czym organ jest zobowiązany powiadamić pisemnie członka o terminie tego spotkania,

7. do informacji o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku,

8. korzystać z ochrony prawnej na zasadach określonych w przepisach prawa,

Członek Związku:

9.  nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Związku lub pełnienia w nim funkcji,

10.  pełniący funkcję z wyboru w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu korzysta ze szczególnej ochrony, a ze służby w Policji może zostać zwolniony za zgodą Komendanta Głównego Policji oraz organu Związku, w którym pełni lub pełnił funkcję,

11. pełniący funkcję z wyboru, w czasie trwania mandatu, nie może mieć zmienionych na niekorzyść warunków służby lub uposażenia,

12. zwolniony z obowiązku świadczenia służby do pełnienia funkcji, po wygaśnięciu mandatu ma prawo do powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko, a w przypadku, gdy powrót na stanowisko nie jest możliwy, na inne o analogicznych warunkach służby i uposażenia,

13. przed wydaniem orzeczenia o ukaraniu członka Związku, na jego żądanie właściwy organ Związku powinien wydać o nim opinię i doręczyć prowadzącemu postępowanie lub wskazanemu sądowi.