Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 09.10.2008 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2022 rok

Strona internetowa  https://lomza.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
 • nie można zmienić ich struktury;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (https://www.webaccessibility.com), z którego wynika, że strona internetowa https://lomza.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 90 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest aspirant Justyna Kumorowska, justyna.kumorowska@lomza.bk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477171304. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować na adres kmp@lomza.bk.policja.gov.pl, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu +48 477171118.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 9 lub ul. Partyzantów 48B
18 – 400 Łomża.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 9 w Łomży. Siedziba oznaczona jest napisem POLICJA umieszczonym od frontu nad wejściem do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Po prawej stronie wejścia znajduje się winda służąca do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy windzie zamontowany jest dzwonek przywoławczy oraz umieszczona jest tabliczka "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami", która zawiera napisy w alfabecie Braille´a.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie Punktu Recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny. Z telefonu można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Osoba poruszająca się na wózku sama nie skorzysta z tego aparatu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia w holu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Z prawej strony budynku, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łomży nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b, nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze budynku, w pomieszczeniach nie ma progów. Na parterze budynku znajduje się też toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ulicy Partyzantów mieszczą się Wydziały:

 • Ruchu Drogowego - wydział zajmuje 11 pokoi na drugim piętrze,
 • Prewencji - wydział zajmuje 9 pokoi na pierwszym piętrze i 9 pokoi na parterze,
 • Administracyjno - Gospodarczy - wydział zajmuje 5 pokoi na pierwszym piętrze.

Poza tym w budynku jedno pomieszczenie zajmuje specjalista do spraw BHP - pokój na pierwszym piętrze; na parterze dwa pomieszczenia zajmuje Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na parkingu (wjazd od ulicy Partyzantów), przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Urszulą Brulińską, adres poczty elektronicznej kmp@lomza.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7171118.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z aspirantem Grzegorzem Kosk, adres poczty elektronicznej wag@lomza.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7171500.

 

Powrót na górę strony