Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji strony internetowej: 09.10.2008 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2022 rok

Strona internetowa https://lomza.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2022-06-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative ( https://checkers.eiii.eu ), z którego wynika, że strona internetowa https://lomza.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Piotr Walczyk numer telefonu +48 477171507, e-mail: piotr.walczyk@lomza.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Urszuli Brulińskiej, numer telefonu +48 477171118, e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno–komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Urszula Brulińska, numer telefonu +48 477171118, e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest aspirant Grzegorz Kosk, numer telefonu +48 477171500, e-mail: wag@lomza.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży z aspirant Justyną Kumorowską, numer telefonu +48 477171304, e-mail: justyna.kumorowska@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Łomży
ulica Wojska Polskiego 9
18–400 Łomża

Siedziba główna Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 9 w Łomży. Siedziba oznaczona jest napisem Policja umieszczonym od frontu nad wejściem do budynku.

Wejście do Komendy Miejskiej Policji w Łomży możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego. Z prawej strony budynku znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Po prawej stronie wejścia znajduje się winda służąca do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami. Przy windzie zamontowany jest dzwonek przywoławczy dla osób o ograniczonej mobilności oraz umieszczona jest tabliczka z napisami w alfabecie Braille´a.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie Punktu Recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny. Z telefonu można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim sama nie skorzysta z tego aparatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejść/przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia w holu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczegółnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łomży nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego jednostki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 mieszczą się:

 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Sztab Policji
 • Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Partyzantów 48b, nie posiada windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze budynku, w pomieszczeniach nie ma progów. Na parterze budynku znajduje się też toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku przy ulicy Partyzantów mieszczą się Wydziały:

 • Ruchu Drogowego,
 • Prewencji,
 • Administracyjno-Gospodarczy.

Poza tym w budynku urzęduje specjalista do spraw BHP oraz Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na parkingu (wjazd od ulicy Partyzantów), przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łomży nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego jednostki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

Powrót na górę strony