OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWIĄZKU - NSZZP - KMP Łomża

OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWIĄZKU

Data publikacji 15.09.2008

Członek Związku jest obowiązany:

1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku,

2. regularnie i terminowo opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym przez Związek Główny,

3. brać czynny udział w życiu Związku,

4. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,

5. prowadzić wszelkie formy działalności zmierzającej do konsolodacji środowiska zawodowego.