Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła - Stowarzyszenie EiRP - KMP Łomża

Stowarzyszenie EiRP

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła

Data publikacji 28.03.2018

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łomży zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (drugi termin godz. 10.30) w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła: finansowe za 2017 r. i merytoryczne za okres kadencji.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał przedstawionych przez  Komisję Uchwał i Wniosków, w tym m.in. w sprawach:
 1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła;
 2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.;
 3. ustalenia wysokości składki w 2018 r.;
 4. przyjęcia planu pracy Koła i preliminarza na 2018 r.;
 5. wyborów do organów statutowych Koła.
 1. Zgłaszanie kandydatów  do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 2. Głosowanie
 3. Ogłoszenie wyników głosowania
 4. Dyskusja – ciąg dalszy
 5. Odczytanie protokołów z ukonstytuowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. Przekazanie przewodnictwa zebrania wybranemu prezesowi zarządu
 7. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes Koła SEiRP w Łomży

           Stefan Grodzki