Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – WSTĄP DO POLICJI - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – WSTĄP DO POLICJI

Data publikacji 05.10.2020

Jesteś w momencie podjęcia decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej? Zachęcamy– ZOSTAŃ POLICJANTEM !

Chcesz zostać jednym z nas? Zadzwoń (telefon kontaktowy: 47 717 14 05), przyjdź (Łomża, ul. Wojska Polskiego 9) i dowiedz się więcej. Pracownicy Wydziału Prezydialnego Kadr i Szkolenia w Komendy Miejskiej Policji w Łomży udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących zasad prowadzonego naboru do służby w Policji!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9, w godz. 7.30 – 15.30, Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia, tel. 47 717 1405,

Informujemy, iż Komendant Główny Policji, określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2020 rok, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

16 września, 5 listopada, 30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2020 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.