Uwaga! Od jutra zmieniają się przepisy w sprawie broni i amunicji - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! Od jutra zmieniają się przepisy w sprawie broni i amunicji

Data publikacji 30.09.2014

1 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 26 sierpnia 2014 poz. 1224)

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez podmioty - posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, - takie jak: prowadzące strzelnicę; szkoły; organizacje sportowe i łowieckie; stowarzyszenia obronne, gdzie broń została wydana w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub inne placówki oświatowe oraz organizatorzy kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony; podmioty wykonujące zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych; urzędy; instytucje; zakłady; przedsiębiorcy i inne podmioty, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu; podmioty, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Zobowiązane są one przechowywać ją w przystosowanych do tego pomieszczeniach zwanych "magazynem broni". Sposób zabezpieczenia magazynu broni oraz zabezpieczenia broni i amunicji ściśle określa cyt. rozporządzenie.

Rozporządzenie określa również sposób przechowywania broni przez osoby fizyczne posiadające broń i amunicję w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych.

Osoby fizyczne posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia przechowują ją w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S 1 według normy PN-EN 14450. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej osoby fizyczne zobowiązane są przechowywać ją w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia tj.: gaśnica proszkowa, drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, okna osłoniete siatką stalową, zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu.

Osoby fizyczne posiadające broń i amunicję wydane w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, mogą przechowywać ją w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu warunków określonych w powyższym rozporządzeniu.

Powyższy akt prawny określa również sposób noszenia broni. Broń przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. Natomiast broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się w sposób jak najmniej widoczny, a jeżeli jest taka możliwość w kaburze przylegającej do ciała. Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich nosi się w czasie polowania w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r, Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226, ze zmianami).

Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zobowiązane są do dostosowania sposobu przechowywania broni i amunicji w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia, podmioty i osoby są zobowiązane przechowywać broń i amunicję zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

(tu pełny tekst rozporządzenia)