Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” odbyła się także w Łomży

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez łomżyńską komendę w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, policjanci zainaugurowali tego typu spotkania z mieszkańcami na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży na czele z Komendantem Panem komisarzem Markiem Sienkiewiczem, rozpoczęli dziś cykl debat społecznych, które organizowane będą pod hasłem: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata inaugurująca miała na celu określenie, w jaki sposób łomżyńska Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dotyczyła ona diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiciele łomżyńskiej Policji zaprezentowali mieszkańcom Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali także eksperci: prof. zw. dr hab. Mirosława Melezini reprezentująca Instytut Prawa i Administracji PWSiP w Łomży, mgr Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Ks. Radosław Kubeł – Kapelan łomżyńskiej Policji, którzy  mówili między innymi o roli debaty w skutecznym określaniu potrzeb społeczeństwa, roli profilaktyki w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa społecznego czy roli strachu i wstydu jako barier społecznych w podejmowaniu działań, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu w kontekście zagadnień związanych z KMZB.

Na spotkaniu głos zabrał Prezydent Łomży Pan Mariusz Chrzanowski, który przekazał łomżyńskim policjantom 700 sztuk opasek odblaskowych. Odblaski te będą rozdawane przez funkcjonariuszy podczas służby oraz przy okazji prowadzonych działań profilaktycznych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W części dotyczącej dyskusji, głos zabrali przybyli na spotkanie słuchacze. Zgłaszali oni między innymi swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta, czy też sugestie związane z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

W organizację spotkania włączyła się także współpracująca z policyjnymi profilaktykami klasa mundurowa z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży pod opieką Pani Anny Ulińskiej.