Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - współpraca Policji z instytucjami - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - współpraca Policji z instytucjami

Data publikacji 13.01.2014

W walce z przemocą domową policjanci i przedstawiciele innych instytucji pomocowych zacieśniają współpracę. Dzisiaj odbyło się spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży poświęcone przeciwdziałaniu temu zjawisku. Przedstawiono na nim m. in. innowacyjny w Policji program szacowania ryzyka, który został przetestowany już na terenie województwa lubuskiego.

Przemoc w rodzinie jest ważnym i coraz bardziej nagłaśnianym problemem społecznym. Przeciwdziałanie jej staje się priorytetem w pracy wielu instytucji, w tym również Policji. Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyło się spotkanie kierownictwa łomżyńskiej Policji z przedstawicielami instytucji pomocowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Pieczy Zastępczej, jak też inne instytucje. Rozpoczynając spotkanie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży przedstawił wagę problemu oraz skalę tego zjawiska w kraju i na terenie powiatu łomżyńskiego. Szczególnie podkreślił trudną sytuację dzieci w takich rodzinach oraz problemy związane z izolacją małoletnich od rodziców stosujących przemoc. Następnie omówione zostały zmiany resortowe, które weszły w życie 1 stycznia 2014 roku. Innowacje te polegają na wprowadzeniu nowego narzędzia w walce ze sprawcami przemocy w postaci kwestionariusza szacowania ryzyka i algorytmów postępowania podczas interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Podczas spotkania rozmówcy wymienili się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy. Wspólnie starano się wypracować nowe i bardziej efektywne formy pracy, w szczególności w odniesieniu do ochrony dzieci. Podczas rozmów wszystkim przyświecał jeden wspólny cel, aby zminimalizować zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie łomżyńskim.