Uwaga zagrożenie - program profilaktyczny - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga zagrożenie - program profilaktyczny

Data publikacji 13.01.2015

Opis problemu

Skala i specyfika zagrożeń występujących na terenie woj. podlaskiego jest przedmiotem bieżącej analizy zdarzeń, przeprowadzanej przez jednostki Policji woj. podlaskiego i KWP w Białymstoku (na podstawie np. informacji dziennych, telegramów ze zdarzeń, doniesień prasowych, analizy liczby wybranych przestępstw i wykroczeń).

Wśród zagrożeń występujących na terenie woj. podlaskiego dominują: kradzieże, kradzieże 
z włamaniem, zagrożenia komunikacyjne,  przestępstwa rozbójnicze, pogryzienia przez psy, utonięcia osób. Skala poszczególnych zagrożeń jest szczegółowo opisywana przy poszczególnych projektach.

Analizie poddawane są także wyniki badań społecznych, dotyczących poczucia bezpieczeństwa 
i oceny pracy Policji, obrazujące m.in. rodzaj zagrożeń, których mieszkańcy obawiają się najbardziej (wyniki „Polskiego badania przestępczości (PBP). Profil obszarów działania komend wojewódzkich 
i Komendy Stołecznej Policji” oraz Raport z badań społecznej oceny stanu bezpieczeństwa i pracy policji w województwie podlaskim stanowią załącznik do programu).

Podstawowe założenia programu

Na program „Uwaga zagrożenie” składa się określony katalog działań podejmowanych stosownie do stwierdzonych, konkretnych zagrożeń:

a)  Rodzaj działań:

informacyjne:

  • przygotowanie i kolportaż ulotek, broszur, plakatów, przygotowanie i udział w konferencjach, kampaniach, współpraca z mediami w zakresie problematyki zagrożeń, publikacje w Internecie, organizacja punktów informacyjnych; 

edukacyjnedot. problematyki:

  • bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
  • bezpieczeństwa osób dorosłych

interwencyjne: 

  • działania wzmożone, związane z ujawnionymi zagrożeniami

alternatywne:

  • konkursy dla szkół i placówek

b) Adresaci:

Adresatami programu w ujęciu całościowym są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu województwa podlaskiego. Adresatów poszczególnych działań w ramach programu określono indywidualnie.

c) Czas trwania3 lata (listopad 2009 roku – listopad 2012 roku).

 

Cele programu

Cel główny: systemowe podejście do działań zapobiegawczych dotyczących występujących zagrożeń, poprzez stworzenie kompleksowej oferty profilaktycznej.

a) Cele pośrednie: cele poszczególnych projektów i działań.

b) Realizatorzy

  • bezpośrednia realizacja działań programowych należy do jednostek terenowych Policji woj. podlaskiego (funkcjonariuszy/pracowników cywilnych Policji oraz osoby odbywające staż w ramach programu „Prewencja na start”)  oraz kadry pedagogicznej szkół i innych podmiotów wskazanych w poszczególnych projektach,
  • z ramienia KWP w Białymstoku realizowane są niektóre z działań, w szczególności informacyjne oraz edukacyjne (szkolenia).

Koordynacja

  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

Partnerzy

Do poszczególnych działań w ramach programu indywidualnie określono partnerów oraz zakres ich udziału.