Nabór do Policji - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór do Policji

Data publikacji 13.01.2015

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.


 

 DOKUMENTY KANDYDATÓW CHCIĄCYCH WSTĄPIĆ DO POLICJI 

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY PRZYJMOWANE BĘDĄ

W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY

W GODZINACH OD 7.30 do 15.30

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej kandydatów do służby w Policji

OGŁOSZENIE:

 w 2016 roku prowadzone będą nabory do następujących jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego:

 - Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Łomży,

- Komenda Miejska Policji w Suwałkach,

- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,

- Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,

- Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

- Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

- Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

- Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,

- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,

- Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,

- Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

 

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia :

1.    wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,

2.    wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów, 

3.    wykształcenie wyższe /licencjat, inżynier/ - 4 punkty, 

4.    wykształcenie średnie /ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania/ - 2 punkty.Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

1.    Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4 punkty,

2.    Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,

3.    Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,

4.    Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C"- 2 punkty. OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy /tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.


 

Powyższe dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 
/
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 13.00,  biuro przepustek KWP w Białymstoku/: 
85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54, 85 670 23 56. 

 


Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/oraz stronie http://www.podlaska.policja.gov.pl/.


 

            Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz. 355, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.).

 

 UWAGA: 

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2016 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

7 marca 2016 r. - 43 osoby 

6 czerwca 2016 r. - 32 osoby

12 września 2016 r. - 41 osób

28 listopada 2016 r. - 41 osób

Łącznie: 157 osób

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2016 r., może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.


 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU !!! 

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.


 

                                                                                             

                                                                                                      Komendant Wojewódzki Policji

                                                                                                   w Białymstoku

                                             

 

 

   

 

Pliki do pobrania